icon envios ENVIAMENTS GRATUÏTS a Catalunya per la compra de packs o caixes senceres

La pàgina web www.labotigadelmoli.com, és propietat de la societat mercantil TERRA FRUITS, SCCL, amb domicili a Reus, carrer Joan Oliver, 16-24, N.I.F. F55597256. Pot contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@labotigadelmoli.com.

Objecte

Les presents condicions generals de contractació regulen les condicions per les que es regeix l’ús de la pàgina web (www.labotigadelmoli.com) i la compra o adquisició dels productes continguts a la mateixa.

Acceptació 

Tant la navegació per la pàgina (www.labotigadelmoli.com) com l’adquisició de qualsevol dels productes que s’hi ofereixen suposa l’acceptació sense reserves com a Client, de les presents condicions generals de contractació.

TERRA FRUITS, SCCL, es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions generals de contractació, que seran vàlides des de la publicació a la pàgina web, comprometent-se el Client, a llegir les condicions generals de contractació amb anterioritat a la contractació dels productes que s’hi ofereixen. 

Disponibilitat

Totes les comandes rebudes a través de la pàgina web (www.labotigadelmoli.com) estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major afecti al subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. 

Si es produïssin dificultats en relació al subministrament dels productes o no hi haguessin productes en existència, TERRA FRUITS, SCCL, es compromet a contactar amb el Client a través de correu electrònic o telèfon per oferir-li la possibilitat de rebre part de la comanda o procedir a la seva cancel·lació. En qualsevol cas, TERRA FRUITS, SCCL, efectuarà el reemborsament de les quantitats que corresponguin per la cancel·lació o entrega parcial de la comanda efectuada pel Client.

Preus

Tots els preus s’expressen en euros i inclouen l’IVA. El transport no està inclòs i en el seu cas, es determinarà i detallarà abans de finalitzar la compra, per la qual cosa el Client estarà informat en tot moment de l’import de les despeses d’enviament. 

TERRA FRUITS, SCCL, es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres de les que el Client n’hagi rebut la confirmació. 

Forma de pagament

El pagament s’efectuarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través d’una passarel·la segura de pagament de l’entitat financera corresponent, que verificarà la identitat del titular de la targeta i la seva autenticitat, així com la protecció de les dades del Client, abans d’autoritzar el pagament. TERRA FRUITS, SCCL, no tindrà en cap cas, accés a les dades bancàries del Client ni quedaran registrades en cap de les bases de dades propietat de TERRA FRUITS, SCCL. 

Les targetes de crèdit estaran subjectes a les corresponents comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, TERRA FRUITS, SCCL, no serà responsable per cap retard o falta d’entrega i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client.

Enviament

L’enviament de les comandes s’efectuarà a Catalunya.

El termini d’entrega serà de 3-4 dies laborables. TERRA FRUITS, SCCL, no es fa responsable del retard en l’entrega de les comandes per causes no imputables a TERRA FRUITS, SCCL, casos fortuïts o de força major.

Les despeses d’enviament aniran a càrrec del Client i dependran del destí i del nombre de productes adquirits.

Els productes s’entregaran a l’adreça d’entrega facilitada pel Client durant el procés de compra. Un cop rebuda la comanda, el Client haurà de comprovar la seva conformitat i comunicar a TERRA FRUITS, SCCL, qualsevol possible anomalia.

TERRA FRUITS, SCCL, no serà responsable quan l’entrega de la comanda no pugui efectuar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en el que l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a TERRA FRUITS, SCCL, com l’absència del destinatari a l’adreça d’entrega. 

En el cas de que, transcorregut el termini de quinze (15) dies, la comanda no hagi pogut ser entregada al Client, serà retornat a TERRA FRUITS, SCCL, que procedirà a abonar l’import de la comanda i a resoldre la relació contractual. 

Reclamacions i productes defectuosos

Un cop rebuda la comanda, el Client haurà de comprovar la conformitat de la mateixa i comunicar a TERRA FRUITS, SCCL, qualsevol possible anomalia en un termini no superior a 48 hores. 

En el cas de que, en el moment de l’entrega de la comanda, el Client detecti que l’embalatge està trencat o mullat, li recomanem que no accepti la comanda. L’agència de transport notificarà la incidència i TERRA FRUITS, SCCL, li enviarà de nou la comanda sense cap cost. 

En el cas de que el Client efectuï la devolució, com a conseqüència d’algun error en el contingut de la comanda o per algun producte defectuós, TERRA FRUITS, SCCL, es compromet a esmenar l’error, a substituir el producte defectuós o en el seu cas, reemborsar l’import de la mateixa. Les despeses de devolució i restitució o devolució del producte aniran a càrrec de TERRA FRUITS, SCCL.

Per efectuar una devolució, el Client haurà de posar-se en contacte amb TERRA FRUITS, SCCL, a través del correu electrònic info@labotigadelmoli.com.

Desistiment

D’acord a les previsions contingudes en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Client disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals per exercitar el dret de desistiment, a comptar des del moment de la recepció de la comanda, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe. 

El Client haurà d’exercitar el dret de desistiment durant el termini indicat, mitjançant la comunicació per correu electrònic, a l’adreça info@labotigadelmoli.com. En el correu hi haurà d’incloure les seves dades personals, així com les dades i referència de la comanda. Així mateix, el Client haurà de remetre a TERRA FRUITS, SCCL, els productes objecte de devolució. Les despeses de devolució aniran a càrrec del Client.  

No es podrà exercitar el dret de desistiment quan hi hagi indicis de que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori efectuar la devolució dels productes protegits de forma correcta, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva posterior venda.

TERRA FRUITS, SCCL, un cop rebut i verificat el correcte estat dels productes objecte de devolució, efectuarà el reemborsament de l’import rebut pel mateix mitjà de pagament pel que s’hagi efectuat el pagament de la comanda, en un termini màxim de catorze (14) dies naturals, sense retenció de despeses.

Nul·litat parcial

La invalidesa o inaplicació, per motius jurídics, d’alguna de les Clàusules del contracte, no suposarà la invalidesa de la resta.

Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de TERRA FRUITS, SCCL, o de tercers, i es disposa sempre de la llicència corresponent. Queda expressament prohibida la utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element de TERRA FRUITS, SCCL, que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es podran utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a TERRA FRUITS, SCCL. sense el permís escrit de TERRA FRUITS, SCCL, o de la tercera empresa.

Resolució de conflictes

En el cas de controvèrsia, el Client com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel que es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot interposar la seva reclamació a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals de contractació, es regiran per la legislació espanyola, que serà de aplicació en tot allò no previst en matèria d’interpretació, validesa y execució.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions generals de contractació, les parts es sotmeten als òrgans judicials competents que determini la Llei per raó de la seva matèria.

Juny de 2021